نکات قابل توجه / Benefits of Attending چاپ

نکات قابل توجه

 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142255088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی  09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 28 اسفند 1397


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی