کمیته اجرایی / Organization Committee چاپنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت

alt
دکتر وحید محمدی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته علمی
alt
دکتر حبیب اله طیبی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
alt
دکتر علیرضا حسین پور
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مالی و پشتیبانی
alt
دکتر عبدالرسول مقسم
دکتری تخصصی
رئیس کمیته کارگاه های آموزشی
alt
دکتر سیاوش افراشته
دکتری تخصصی
رئیس کمیته دانشجویی
alt
دکتر نادیا معقولی
دکتری تخصصی
رئیس کمیته مسابقات جانبی کنفرانس
alt
دکتر محمد ابراهیم حیدری
دکتری تخصصی
رئیس کمیته داوران
alt
دکتر حسین اصغری
دکتری تخصصی
مسئول کمیته انتظامات
alt
مهندس محمد زحلی
مهندسی
مسئول برگزاری کنفرانس های دانشگاه
alt
مهندس حسینعلی باقری
مهندسی
مسئول بخش پشتیبانی کنفرانس
alt
مهندس کاظم پاداشی
مهندسی
مسئول برنامه های جانبی کنفرانس
 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی