شورای سیاستگذاری/organizers چاپنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


پیمان ولی پور دکتری تخصصی معاون علمی - دبیر علمی
عباسعلی پورآقاجاندکتری تخصصیمعاون مالی و پشتیبانی
علی عرشی دکتری تخصصی دبیر اجرایی
سیدسعیدحمیدی دانشجوی دکتری مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات


 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائم شهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­ شهر

نمابر : 01142155088

پست الکترونیک: nctaf@qaemiau.ac.ir

دبیراجرائی همایش : دکتر علی عرشی   09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی