لیست کارگاه های آموزشیعنوان کارگاه

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 01142255088

پست الکترونیک: nctaf@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : دکتر علی عرشی  09133637344

تاریخ های مهم / Important Dates

مهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 اسفند 1397


تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 10 روز پس از ارسال مقاله


تاریخ برگزاری همایش: 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی